Nyheder om klubben

Generalforsamling i GGIF Fodbold onsdag den 21. februar

i kategorien Klubben oprettet af Søren Madsen

Hermed en indkaldelse til generalforsamling i GGIF Fodbold.

Kære alle,

Hermed invitation til generalforsamling i GGIF Fodbold onsdag den 21. januar klokken 18.00 i Magion.

Traditionen tro indleder vi generalforsamlingen med spisning som er klokken 18.00. Herefter generalforsamling klokken 19.00

Af hensyn til spisning skal jeg bede om tilmelding til krusborgmadsen@privat.dk eller sms 40962187 senest fredag den 16. februar. 

Kom endelig til en god snak om klubben. Man skal ikke være bange for at blive presset i bestyelse.

Som i kan se herunder har alle over 15 år stemmeret til generalforsamling, mens alle under kan repræsenteres ved forældre.

Med sportslige hilsner

Søren Madsen

Formand 

Afdelingens generalforsamling

§ 16

 

Stk.1:

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Afdelingernes ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 2 mdr. efter regnskabsårets afslutning.

Stk.2:

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et ellerflere lokale dag- eller ugeblade med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen kan også indkaldes ved brev til det enkelte medlem med mindst 14 dages varsel.

Stk.3:

Forslag, der ønskes behandlet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk.4:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

Stk.5:

Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettiget og valgbare. Forældre til medlemmer under 15 år kan repræsentere deres børn på generalforsamlingen. Ved valg til afdelingsbestyrelsen skal formanden og kassereren være fyldt 18 år.

Stk.6:

Kun medlemmer, der er fremmødt, eller som har givet skriftligt tilsagn, kan vælges.

Stk.7:

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde - se dog § 16, stk. 5.

Stk.8:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Afdelingens beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter. 
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Stk.9:

Afdelingens bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.

Stk.10:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelserne finder det nødvendigt, eller når mindst 5 % af afdelingens medlemmer stiller skriftligt forslag herom til afdelingsbestyrelsen med motiveret forslag til dagsorden.

Stk.11:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at krav herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Stk.12:

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning.

Stk.13:

Simpelt stemmeflertal er afgørende og ved stemmelighed bortfalder forslaget.